Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016

ΑΓΟΡΑ ΑΣΤΕΡΙΩΝ MAKE A WISH.


        
                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
9/θ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΘΑΝΟΣ ΖΕΛΕΓΚΟΣ      

Ταχ. Δ/νση

: Καπετάν Γκόνου 65
Ταχ .Κώδικας
: 61300 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
Πληροφορίες
: Σαμαράς Χρήστος

: 23430 - 41350

: 23430 - 41350: http://1dimgoumenissas.blogspot.com/
 
 
 Θέμα : «Αστεράκια ευχών».

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τη διάθεση αστεριών στο σχολείο μας συγκεντρώσαμε το ποσό των 208 € και εσωκλείουμε την απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα της πόλης μας.

                                                                             Ο Διευθυντής του Σχολείου

   
                                                                           Χρήστος ΣαμαράςΚυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016

ΕΣΠΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ
 ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ  Β3
                       Μαρούσι,   02 / 02 /2016
                       Αρ.πρωτ.:  278
Ταχ. Δ/νση
:
Α. Παπανδρέου 37

 Προς
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
3. Διευθυντές Σχολικών Μονάδων όπου υλοποιούνται  οι Πράξεις  (μέσω   Διευθύνσεων)
4. ΚΕΔΔΥ
Τ.Κ. - Πόλη
:
151  80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα
:
www.eye.minedu.gov.gr
Πληροφορίες
:
Φωτεινή Δροσιάδου
Ευτυχία Χαλβαντζή
Αλεξία Μπαϊρακτάρη
bairaktari@minedu.gov.gr
Σοφία Ντίντα
Ιωάννα Κώτσου
Σταύρος Παρούσης
sparousis@minedu.gov.gr
Τηλέφωνο
:
210 344 3320
210 344 3336
210 344 2960
210 344 3330
210 344 3323
210 3442138
Fax
:
210 344 2799- 210 344 2153

ΘΕΜΑ: «Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας στο πλαίσιο Πράξεων του ΕΣΠΑ.»
Στο πλαίσιο των Πράξεων:
1) «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με  αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3» (MIS 520707, 485613, 485614) ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020
 2) «Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - ΑΠ1» (MIS 520704), «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΠ6» (MIS 5000044), «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού - ΑΠ3» (MIS 453706) του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του ΕΠΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2014-2020
3) «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - ΑΠ1» (MIS 446745) και «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – ΑΠ 6, 8, 9» (MIS 5000043)» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του  ΕΣΠΑ 2014-2020,
οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, για την υλοποίηση των οποίων δικαιούχος είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας πρώην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, παρακαλούμε για την υποχρεωτική τήρηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 846/2009, του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013 και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 821/2014, σχετικά με τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας των κρατών μελών για τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων.